Amir-Mohamadrezaee: Game-Design Portfolio

چند صفحه از طرح بازی عملیات شناسایی

نمونه ای از داکیومنت تغییرات در بازی سلطان ضربه کاشته

نمونه طراحی مکانیک های پلتفورمر در بازی عمونوروز رویای آدم برفی

Resume